ข้อมูลแบบตาราง

ผู้ขอใช้ เริ่ม สิ้นสุด สถานที่ พขร. ป้ายทะเบียนรถ สถานะการจอง
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-06-04 06:30:00 2024-06-04 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-21 10:00:00 2024-05-21 16:30:00 โฮมโปร ประชาชื่น นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-05-24 08:30:00 2024-05-24 12:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายโชคชัย อัครลัคนาวณิช 2024-05-21 08:30:00 2024-05-26 18:00:00 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2024-05-27 06:30:00 2024-05-30 19:30:00 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-07-28 08:30:00 2024-07-31 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-07-21 08:30:00 2024-07-27 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-07-14 08:30:00 2024-07-20 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-07-07 08:30:00 2024-07-13 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-07-01 08:30:00 2024-07-06 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-06-30 08:30:00 2024-06-30 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-06-23 08:30:00 2024-06-29 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-06-16 08:30:00 2024-06-22 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-06-09 08:30:00 2024-06-15 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-06-02 08:30:00 2024-06-08 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-06-01 08:30:00 2024-06-01 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-17 09:00:00 2024-05-17 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-05-31 08:30:00 2024-05-31 15:30:00 โรงแรม เชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-05-17 13:00:00 2024-05-17 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-16 10:00:00 2024-05-16 16:30:00 สำนักควบคุมพืชฯ , กองวิจัยและพัฒนาฯ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-05-15 09:30:00 2024-05-15 16:30:00 ตลาดคลองทวีวัฒนา นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-14 11:00:00 2024-05-14 16:30:00 สำนักควบคุมพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-13 14:00:00 2024-05-13 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2024-05-15 11:00:00 2024-05-15 16:30:00 กระทรวงเกษตร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-05-13 10:30:00 2024-05-13 11:00:00 สถาบันวิจัยพืชไร่ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847
ยกเลิก
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2024-05-15 11:00:00 2024-05-15 17:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-05-29 09:00:00 2024-05-29 12:00:00 สำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-09 08:45:00 2024-05-09 16:30:00 สำนักควบคุมพืชฯ,กองพัฒนาระบบฯ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-05-28 06:30:00 2024-05-28 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-08 10:00:00 2024-05-08 16:30:00 สำนักควบคุมพืชฯ , กองพัฒนาระบบฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-05-16 06:30:00 2024-05-16 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-05-08 06:00:00 2024-05-08 19:30:00 จังหวัดระยอง นายจงเด่น ปานเนียม ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2024-05-08 06:00:00 2024-05-08 19:30:00 จ. ระยอง นายจงเด่น ปานเนียม ฮบ 5932
ยกเลิก
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-05-08 06:00:00 2024-05-08 16:30:00 จ.ระยอง นายจงเด่น ปานเนียม ฮบ 5932
ยกเลิก
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-05-07 09:45:00 2024-05-07 16:30:00 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-05-07 06:30:00 2024-05-07 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-05-02 13:00:00 2024-05-02 16:30:00 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-05-02 09:00:00 2024-05-02 12:00:00 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-05-12 06:30:00 2024-05-14 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี ตราด นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายวชิรวิชญ์ ศรีคำ 2024-05-02 09:00:00 2024-05-02 16:30:00 สถาบันวิจัยพืชไร่ฯ , กรมพัฒนาที่ดิน นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-05-09 06:30:00 2024-05-09 19:30:00 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-05-05 06:30:00 2024-05-07 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี ตราด นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033
ยกเลิก
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2024-05-29 07:00:00 2024-05-31 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจงเด่น ปานเนียม ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-05-26 08:30:00 2024-05-31 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-05-19 08:30:00 2024-05-25 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-05-12 08:30:00 2024-05-18 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-05-05 08:30:00 2024-05-11 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-26 12:30:00 2024-04-26 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-04-26 09:00:00 2024-04-26 12:00:00 สถาบันวิจัยพืชไร่ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-25 08:00:00 2024-04-25 12:00:00 โรงแรม Graph นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-04-22 09:30:00 2024-04-22 16:30:00 อาคารตึก 8 ชั้น นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-24 08:00:00 2024-04-24 16:30:00 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนแวนชั่น และ สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-04-19 14:05:00 2024-04-19 16:30:00 พืชไร่ และ สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2024-04-19 10:00:00 2024-04-19 13:00:00 ร้านไทวัสดุ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-29 13:00:00 2024-04-29 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-25 13:00:00 2024-04-25 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-18 13:10:00 2024-04-18 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-04-17 09:00:00 2024-04-17 16:30:00 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2024-04-11 10:00:00 2024-04-11 12:00:00 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-04-18 06:30:00 2024-04-19 19:30:00 จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-04-10 09:30:00 2024-04-10 16:30:00 ตึก 8 ชั้น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-04-18 06:30:00 2024-04-19 19:00:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-04-10 06:30:00 2024-04-11 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี ตราด นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-04 13:00:00 2024-04-04 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2024-04-04 09:30:00 2024-04-04 16:30:00 ตีกอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-04-03 13:40:00 2024-04-03 16:00:00 ตึกอธิบดี กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2024-04-02 10:00:00 2024-04-02 16:30:00 กมพ. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-04-02 12:30:00 2024-04-02 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2024-04-24 07:00:00 2024-04-26 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจงเด่น ปานเนียม ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-09 09:00:00 2024-04-09 13:00:00 กรมศุลกากร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-04-02 06:30:00 2024-04-04 19:31:00 จังหวัดจันทบุรี ตราด นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-03-28 10:10:00 2024-03-28 16:30:00 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-03-27 13:30:00 2024-03-27 16:30:00 กรมบัญชีกลาง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-03-29 08:00:00 2024-03-29 15:30:00 สวทช นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-03-28 08:00:00 2024-03-28 10:00:00 สวทช นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-03-27 09:30:00 2024-03-27 16:30:00 สคว., โภชากร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-03-26 09:30:00 2024-03-26 16:30:00 สคว., โภชากร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-04-09 06:30:00 2024-04-10 20:00:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-04-23 06:30:00 2024-04-23 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-04-09 06:30:00 2024-04-09 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-05 08:00:00 2024-04-05 16:30:00 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-03-28 08:00:00 2024-03-28 16:31:00 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2024-04-23 08:00:00 2024-04-26 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893
ยกเลิก
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-03-22 08:00:00 2024-03-22 16:30:00 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-26 06:30:00 2024-03-26 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-05-01 08:30:00 2024-05-04 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-04-28 08:30:00 2024-04-30 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-04-21 08:30:00 2024-04-27 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-04-14 08:30:00 2024-04-20 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-04-07 08:30:00 2024-04-13 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2024-03-20 09:00:00 2024-03-20 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-03-19 09:10:00 2024-03-19 12:00:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2024-03-19 09:00:00 2024-03-19 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-03-22 08:30:00 2024-03-22 16:30:00 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847
ยกเลิก
นายศักรินทร์ สงัดดง 2024-03-18 09:00:00 2024-03-18 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-04-02 09:00:00 2024-04-02 12:00:00 สำนักงานอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-03-12 09:30:00 2024-03-12 16:30:00 ตึกอิงคศรีกสิการ กลุ่มวิจัยโรคพืช นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-03-11 13:30:00 2024-03-11 16:30:00 พืชเศรษฐกิจใหม่ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-11 12:30:00 2024-03-11 16:30:00 ตลาดค้าต้นไม้ถนนคลองทวีวัฒนา นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-03-14 12:30:00 2024-03-14 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2024-03-08 13:40:00 2024-03-08 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-03-07 13:30:00 2024-03-07 16:30:00 ตึกอิงคศรีกสิการ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-03-06 10:30:00 2024-03-06 16:30:00 อาคารตึก 8 ชั้น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-17 06:30:00 2024-03-20 19:30:00 จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-12 06:30:00 2024-03-15 19:30:00 จังหวัดขอนแก่น นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2024-03-01 13:30:00 2024-03-01 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-02-28 13:30:00 2024-02-28 16:30:00 อาคารตึก 8 ชั้น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2024-03-27 07:00:00 2024-03-29 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจงเด่น ปานเนียม ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-02-27 08:30:00 2024-02-27 13:30:00 สนามหลวง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2024-02-22 09:00:00 2024-02-22 16:00:00 กมพ, สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-01 06:30:00 2024-03-01 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-22 08:00:00 2024-02-22 16:30:00 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-08 06:30:00 2024-03-08 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-07 06:30:00 2024-03-07 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-06 06:30:00 2024-03-06 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-05 06:30:00 2024-03-05 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-04 06:30:00 2024-03-04 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-27 06:30:00 2024-02-27 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033
ยกเลิก
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-02-21 06:00:00 2024-02-21 12:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-02-21 06:30:00 2024-02-21 19:30:00 จังหวัดราชบุรี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-02-16 10:00:00 2024-02-16 12:00:00 กองการยาง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-03-14 06:00:00 2024-03-15 20:00:00 จังหวัดชัยนาท นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2024-02-27 06:30:00 2024-03-01 20:00:00 จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-19 06:30:00 2024-02-19 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-03-11 06:30:00 2024-03-14 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033
ยกเลิก
นางสุภาพร ราจันทึก 2024-02-19 13:00:00 2024-02-19 16:00:00 เซียร์ รังสิต นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสุภาพร ราจันทึก 2024-02-16 13:00:00 2024-02-16 16:00:00 เซียร์ รังสิต นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-12 06:30:00 2024-02-12 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวจินดารัตน์ นุ่มก่วน 2024-03-05 07:00:00 2024-03-08 18:00:00 จังหวัดแพร่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-02-20 08:30:00 2024-02-20 16:30:00 ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-02-07 09:00:00 2024-02-07 16:00:00 กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี และ ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-08 06:30:00 2024-02-08 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-02-13 12:00:00 2024-02-13 17:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-02-08 09:00:00 2024-02-08 13:00:00 กรมศุลกากร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-02 10:00:00 2024-02-02 16:00:00 ร้านขายวัสดุการเกษตรบริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-02-01 12:00:00 2024-02-01 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-14 06:30:00 2024-02-16 19:30:00 จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-04-01 08:30:00 2024-04-06 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-03-24 08:30:00 2024-03-31 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-03-17 08:30:00 2024-03-23 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-03-10 08:30:00 2024-03-16 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-03-03 08:30:00 2024-03-09 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-05 06:30:00 2024-02-05 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2024-02-27 07:00:00 2024-03-01 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจงเด่น ปานเนียม ฮข 4893 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2024-02-02 08:15:00 2024-02-02 16:30:00 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-01-30 09:00:00 2024-01-30 16:30:00 สคว., กมพ., กวป. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-01-29 08:30:00 2024-01-29 16:30:00 กวป. ตึก 8 ชั้น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-01-26 08:30:00 2024-01-26 16:30:00 กวป. ตึก 8 ชั้น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2024-02-20 07:00:00 2024-02-23 18:00:00 จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-02-23 06:30:00 2024-02-24 19:30:00 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-01-29 08:30:00 2024-01-29 16:30:00 กวก. (ตึกแปดชั้น) นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-30 06:30:00 2024-01-31 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2024-01-22 09:30:00 2024-01-22 13:30:00 กรมบัญชีกลาง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-25 06:30:00 2024-01-26 19:31:00 จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2024-02-01 08:00:00 2024-02-01 17:30:00 Plenary Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2024-01-31 08:00:00 2024-01-31 17:30:00 Plenary Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-01-18 08:30:00 2024-01-18 12:00:00 สำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวนิภาภรณ์ การอินทร์ 2024-01-19 10:00:00 2024-01-19 12:00:00 กรมการขนส่งทางบก นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-01-19 10:00:00 2024-01-19 12:00:00 กรมการขนส่งทางบก นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 16:05:00 สทช. คลอง 6 นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2024-01-17 09:00:00 2024-01-17 16:01:00 ภายในม.เกษตรศาสตร์ บางเขน นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-02-14 08:00:00 2024-02-14 17:00:00 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2024-01-15 14:00:00 2024-01-15 16:30:00 ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2024-01-15 13:30:00 2024-01-15 16:30:00 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2024-02-14 08:00:00 2024-02-14 16:30:00 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายอนุสรณ์ โชติชื่น 2024-01-19 06:30:00 2024-01-25 22:30:00 จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ 2024-02-04 07:00:00 2024-02-10 22:30:00 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-12 09:00:00 2024-01-12 16:30:00 เรือนเพาะ สวส 9 ชำบริเวณตึกไรโซเบียม นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายวชิรวิชญ์ ศรีคำ 2024-01-17 07:30:00 2024-01-18 17:30:00 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายสมชาย คำนำ 2024-01-10 10:00:00 2024-01-10 12:00:00 ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-01-10 13:00:00 2024-01-10 16:30:00 กระทรวงการคลัง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-03-01 08:30:00 2024-03-02 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-02-25 08:30:00 2024-02-29 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-02-18 08:30:00 2024-02-24 09:40:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-02-11 08:30:00 2024-02-17 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-02-04 08:30:00 2024-02-10 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-02-01 08:30:00 2024-02-03 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2024-01-08 09:30:00 2024-01-08 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-01-08 08:00:00 2024-01-08 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-18 06:30:00 2024-01-18 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-11 06:30:00 2024-01-11 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-01-05 13:00:00 2024-01-05 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2024-01-04 09:00:00 2024-01-04 16:30:00 ตึกอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2024-01-04 09:00:00 2024-01-04 16:30:00 สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา และ สคว. กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2024-01-03 13:30:00 2024-01-03 15:00:00 ไปพันธ์ุทิพย์งามวงศ์วาน นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2024-01-03 09:30:00 2024-01-03 16:30:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-29 06:30:00 2024-01-29 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-22 06:30:00 2024-01-22 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-15 06:30:00 2024-01-15 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-08 06:30:00 2024-01-08 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2024-01-02 09:30:00 2024-01-02 15:30:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-12-28 09:30:00 2023-12-28 11:59:00 อาคารตึก 8 ชั้น และ สคว. นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-12-25 15:30:00 2023-12-25 17:00:00 ศูนย์ราชการ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-12-26 08:30:00 2023-12-26 16:30:00 กรมบัญชีกลาง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-12-25 09:30:00 2023-12-25 16:30:00 สคว., กบส. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-12-22 09:30:00 2023-12-22 11:59:00 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-12-20 09:30:00 2023-12-20 16:30:00 สคว., กบส., กักกันพืช นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-12-19 11:00:00 2023-12-19 16:30:00 สำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2023-12-21 07:00:00 2023-12-24 19:00:00 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2024-01-03 06:30:00 2024-01-03 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวนิภาภรณ์ การอินทร์ 2023-12-15 13:30:00 2023-12-15 15:30:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-12-27 14:30:00 2023-12-27 16:30:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-12-14 08:00:00 2023-12-14 18:30:00 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายจงเด่น ปานเนียม ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-12-14 07:30:00 2023-12-14 14:00:00 บริษัท โทรคมมนาคมแห่งชาติ จำกัด นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-12-13 09:30:00 2023-12-13 16:30:00 กมพ., กสบ., สคว. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสุภาพร ราจันทึก 2023-12-27 08:30:00 2023-12-27 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-12-12 12:00:00 2023-12-12 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-12-12 13:30:00 2023-12-12 15:30:00 ตึกอารักขาข้าว (ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร) นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-12-08 10:00:00 2023-12-08 11:00:00 ศูนย์รวบรวมเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการส่งออก นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-22 06:30:00 2023-12-22 19:30:00 จังหวัดกาญจนบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-19 06:30:00 2023-12-19 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893
ยกเลิก
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-12-21 06:00:00 2023-12-22 20:00:00 จังหวัดกำแพงเพชร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-12-18 06:00:00 2023-12-19 20:00:00 จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-26 06:30:00 2023-12-26 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-18 06:30:00 2023-12-18 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-01-28 08:30:00 2024-01-31 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-01-21 08:30:00 2024-01-27 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-01-14 08:30:00 2024-01-20 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-01-07 08:30:00 2024-01-13 04:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2024-01-01 08:30:00 2024-01-06 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-12-19 07:00:00 2023-12-22 18:00:00 จ.แพร่ นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวจินดารัตน์ นุ่มก่วน 2023-12-06 13:10:00 2023-12-06 16:00:00 ศูนย์รวบรวมเครื่อข่ายสารสนเทศเพื่อการส่งออก นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-12-06 09:30:00 2023-12-06 16:30:00 มกอช. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-12-04 14:00:00 2023-12-04 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-12-04 09:00:00 2023-12-04 12:01:00 กรมบัญชีกลาง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ 2023-12-06 06:30:00 2023-12-06 09:29:00 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวจินดารัตน์ นุ่มก่วน 2023-12-06 09:30:00 2023-12-06 13:00:00 ศูนย์รวบรวมเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการส่งออก นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2023-12-12 06:00:00 2023-12-15 19:00:00 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793
ยกเลิก
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-11-30 09:31:00 2023-11-30 16:30:00 ตึกไรโซเบียม และ ตึก 8 ชั้น นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-11-29 09:30:00 2023-11-29 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-11-27 14:00:00 2023-11-27 16:30:00 ตึก 8 ชั้น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-11-22 10:45:00 2023-11-22 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-12 06:30:00 2023-12-12 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-06 06:30:00 2023-12-06 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวจินดารัตน์ นุ่มก่วน 2023-11-21 10:00:00 2023-11-21 13:00:00 ห้องสมุด กรมวิชาการเกษตร นายจงเด่น ปานเนียม ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-11-21 15:00:00 2023-11-21 22:00:00 วัดกงจักร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวภัชรินทร์ สุวรรณดี 2023-11-21 15:00:00 2023-11-21 22:30:00 วัดกงจักร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-11-21 09:00:00 2023-11-21 12:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-11-21 14:30:00 2023-11-21 21:30:00 วัดกงจักร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-04 06:30:00 2023-12-04 19:30:00 จังหวัดราชบุรี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-11-20 09:00:00 2023-11-20 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจงเด่น ปานเนียม 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-12 06:30:00 2023-12-12 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-12-06 06:30:00 2023-12-06 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033
ยกเลิก
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-11-20 09:00:00 2023-11-20 13:00:00 สำนักงานอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-11-23 07:00:00 2023-11-24 17:30:00 โรมแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น กทม. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-11-17 11:00:00 2023-11-17 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-11-22 13:00:00 2023-11-22 17:00:00 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น กทม. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-11-23 07:00:00 2023-11-24 17:30:00 โรมแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น กทม. นายจงเด่น ปานเนียม สน 6033 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-11-23 07:00:00 2023-11-24 17:30:00 โรมแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-11-15 09:30:00 2023-11-15 16:30:00 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ ตึก 8 ชั้น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2023-11-26 07:00:00 2023-11-29 19:00:00 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893
ยกเลิก
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-11-14 14:00:00 2023-11-14 16:30:00 ไรโซเบียม, สคว นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-11-14 09:30:00 2023-11-14 12:00:00 อิงคศรี, สคว. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวภัชรินทร์ สุวรรณดี 2023-11-14 13:30:00 2023-11-14 16:00:00 สำนักอัยการสูงสุด นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ 2023-11-28 07:00:00 2023-12-04 23:46:00 เกษตรที่สูงเชียงราย นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-11-16 06:30:00 2023-11-16 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-11-09 10:30:00 2023-11-09 11:45:00 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-11-08 11:00:00 2023-11-08 12:00:00 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-11-09 12:00:00 2023-11-09 16:30:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวภัชรินทร์ สุวรรณดี 2023-11-06 13:00:00 2023-11-06 15:00:00 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-11-27 06:30:00 2023-11-27 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-11-20 06:30:00 2023-11-20 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-11-13 06:30:00 2023-11-13 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-11-06 06:30:00 2023-11-06 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033
ยกเลิก
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-11-06 06:30:00 2023-11-09 20:30:00 จังหวัดระยอง จังหวัดกำแพงเพชร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-11-02 13:00:00 2023-11-02 14:30:00 ร้านพัฒนยนต์ 1987 นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-12-24 08:30:00 2023-12-31 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-12-17 08:30:00 2023-12-23 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-12-10 08:30:00 2023-12-16 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-12-03 08:30:00 2023-12-09 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-12-01 08:30:00 2023-12-02 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-10-27 09:00:00 2023-10-27 12:00:00 ศูนย์วิจัยไรโซเบียม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-10-26 13:35:00 2023-10-26 16:30:00 ศูนย์วิจัยไรโซเบียม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-10-26 10:30:00 2023-10-26 11:50:00 กบส. สคว. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-11-07 09:19:00 2023-11-07 12:00:00 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-10-31 07:30:00 2023-10-31 14:00:00 โรงแรมจัสมินซิตี้ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-10-20 13:00:00 2023-10-20 16:30:00 กบส., อิงคศรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-10-18 09:30:00 2023-10-18 16:30:00 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวนิภาภรณ์ การอินทร์ 2023-10-20 09:30:00 2023-10-20 12:00:00 กรมการขนส่งทางบก นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-10-17 11:45:00 2023-10-17 16:30:00 ตึกอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-10-27 09:00:00 2023-10-27 13:00:00 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-10-12 08:40:00 2023-10-12 12:00:00 ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-10-31 07:30:00 2023-10-31 16:30:00 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนคอนเวนชั่น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-10-25 08:30:00 2023-10-25 16:30:00 สคว., กบส., โภชากร, สทช. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-10-24 08:30:00 2023-10-24 16:30:00 สคว., กบส., โภชากร, สทช. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-10-24 07:00:00 2023-10-26 17:00:00 จ.ขอนแก่น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793
ยกเลิก
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-10-26 12:00:00 2023-10-26 16:30:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-10-10 07:30:00 2023-10-10 16:30:00 PULLMAN BANGKOK KING POWER นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-11-26 08:30:00 2023-11-30 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-11-19 08:30:00 2023-11-25 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-11-12 08:30:00 2023-11-18 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-11-05 08:30:00 2023-11-11 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-10-11 13:00:00 2023-10-11 16:30:00 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-10-05 13:15:00 2023-10-05 16:30:00 ควบคุมปุ๋ย นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-10-04 11:00:00 2023-10-04 16:30:00 สคว., โภชากร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-10-06 06:30:00 2023-10-06 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวนิภาภรณ์ การอินทร์ 2023-10-03 09:30:00 2023-10-03 12:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-10-30 07:00:00 2023-10-31 18:00:00 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนคอนเวนชั่น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-09-29 10:30:00 2023-09-29 12:00:00 54 ซอยบุญชูศรี แขวงสามเสนใน พญาไท กทม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-10-02 14:40:00 2023-10-02 16:30:00 สำนักงานอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-09-28 15:00:00 2023-09-28 16:30:00 อาคารตึก 8 ชั้น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-10-11 07:30:00 2023-10-11 18:00:00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-09-25 11:45:00 2023-09-25 16:30:00 สทช. สคว. นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-10-03 06:30:00 2023-10-03 19:30:00 จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-10-02 06:30:00 2023-10-02 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-09-20 08:00:00 2023-09-22 18:00:00 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-10-03 06:30:00 2023-10-03 19:30:00 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-10-02 06:30:00 2023-10-02 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793
ยกเลิก
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-09-19 08:00:00 2023-09-19 16:30:00 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-09-15 09:00:00 2023-09-15 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวนวลมณี พรหมนิล 2023-09-22 08:00:00 2023-09-22 20:00:00 โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นายธีรภัทร์ ธรรมไชยางกูร 2023-09-21 08:00:00 2023-09-21 18:00:00 โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวนวลมณี พรหมนิล 2023-09-20 08:00:00 2023-09-20 18:01:00 โรงแรมอัสวิน กทม นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-09-14 10:00:00 2023-09-14 16:30:00 กบส. สคว. นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-09-14 07:30:00 2023-09-14 17:30:00 ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-09-18 08:30:00 2023-09-18 16:30:00 CAT บางรัก นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-09-13 10:00:00 2023-09-13 16:30:00 เซียร์ รังสิต นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-09-12 08:00:00 2023-09-12 16:30:00 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-09-20 08:30:00 2023-09-22 16:30:00 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-08 13:30:00 2023-09-08 16:30:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-07 13:30:00 2023-09-07 16:30:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-06 13:30:00 2023-09-06 16:30:00 ร้านค้าอุปกรณ์การเกษตร เลียบคลองทวีวัฒนา นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-09-06 08:15:00 2023-09-06 12:00:00 สำนักอธิบดี กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-09-11 09:00:00 2023-09-11 14:30:00 สำนักงานอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-09-01 13:00:00 2023-09-01 16:30:00 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-09-05 08:30:00 2023-09-05 12:00:00 กรมศุลกากร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-08-30 12:00:00 2023-08-30 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-30 12:00:00 2023-08-30 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-26 06:30:00 2023-09-29 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-08-25 15:30:00 2023-08-25 16:01:00 อู่ซ่อมรถกฤษฎา นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ 2023-08-25 14:31:00 2023-08-25 15:00:00 อาคารระบบส่งออก ข้างตึกแปดชั้น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ อย 675 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-08-29 08:00:00 2023-08-29 13:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2023-08-25 09:30:00 2023-08-25 12:00:00 อู่กฤษฎา บางเขน นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-11-01 08:30:00 2023-11-04 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-10-29 08:30:00 2023-10-31 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-10-22 08:30:00 2023-10-28 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-10-15 08:30:00 2023-10-21 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-10-08 07:30:00 2023-10-14 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-10-01 08:30:00 2023-10-07 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-08-23 10:40:00 2023-08-23 16:00:00 ตึกอิงคศรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-08-24 07:45:00 2023-08-24 16:30:00 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-25 13:00:00 2023-08-25 16:30:00 กมพ. ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-19 06:30:00 2023-09-19 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-29 06:30:00 2023-08-29 07:30:00 จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-09-11 07:00:00 2023-09-15 21:00:00 จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893
ยกเลิก
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-21 09:45:00 2023-08-21 16:30:00 สำนักอธิบดี กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-09-11 07:00:00 2023-09-15 21:00:00 จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-12 06:30:00 2023-09-12 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-04 06:30:00 2023-09-04 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-18 06:30:00 2023-09-18 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ 2023-08-20 08:00:00 2023-08-20 19:30:00 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-17 10:45:00 2023-08-17 16:30:00 สคว. อิงคศรี กบส. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภัชรินทร์ สุวรรณดี 2023-08-19 08:30:00 2023-08-19 20:00:00 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-19 08:30:00 2023-08-20 20:00:00 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-08-15 13:00:00 2023-08-15 16:00:00 สคว., กบส. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-08-15 09:30:00 2023-08-15 11:30:00 ศูนย์โตโยต้า วิภาวดีรังสิต นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-09-12 07:00:00 2023-09-12 15:00:00 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-08-17 06:30:00 2023-08-17 19:30:00 ศวพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-31 06:30:00 2023-09-01 19:30:00 จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-30 06:30:00 2023-08-30 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-24 06:30:00 2023-08-24 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-21 06:30:00 2023-08-21 19:30:00 จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-19 11:30:00 2023-08-19 16:30:00 รร.เฮลิกซ์ การ์เด้น ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932
ยกเลิก
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-08-11 10:00:00 2023-08-11 16:00:00 มกอช., กบส., สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวจุฑาทิพย์ วสุพันธ์ 2023-08-16 07:30:00 2023-08-16 16:00:00 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-15 13:00:00 2023-08-15 16:30:00 สำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-08-09 14:30:00 2023-08-09 16:30:00 ตึก กวป. กรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-08-18 12:00:00 2023-08-18 16:30:00 โรงแรมบางกอก โอเอซิส นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-09-04 06:30:00 2023-09-04 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-09-04 07:00:00 2023-09-08 19:00:00 จังหวัดแพร่ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-07-27 10:30:00 2023-07-27 14:00:00 ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-09-24 08:30:00 2023-09-30 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-09-17 08:30:00 2023-09-23 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-09-10 08:25:00 2023-09-16 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-09-03 08:30:00 2023-09-09 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-18 06:30:00 2023-08-18 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-11 06:30:00 2023-08-11 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610
ยกเลิก
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-08-03 09:00:00 2023-08-03 12:00:00 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายโชคชัย อัครลัคนาวณิช 2023-07-24 17:21:00 2023-07-24 17:49:00 ลาดปลาเค้า นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675
ยกเลิก
นายโชคชัย อัครลัคนาวณิช 2023-07-24 15:30:00 2023-07-24 16:29:00 ลาดปลาเค้า นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675
ยกเลิก
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2023-07-25 08:30:00 2023-07-25 12:00:00 สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-08-15 07:00:00 2023-08-19 20:00:00 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-08-21 07:00:00 2023-08-25 20:00:00 จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-07-24 09:30:00 2023-07-24 15:11:00 โฮมโปร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-08-15 07:00:00 2023-08-17 19:00:00 จ.ขอนแก่น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-21 08:30:00 2023-07-21 13:00:00 โรงแรม เดอะบาร์ซาร์ รัชดาภิเษก นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-07-26 08:00:00 2023-07-26 17:00:00 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-19 13:00:00 2023-07-19 16:30:00 ตึกอธิบดี, กบส. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-07-19 09:00:00 2023-07-19 12:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-08-03 06:30:00 2023-08-03 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-27 06:30:00 2023-07-27 19:30:00 จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793
ยกเลิก
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-18 09:00:00 2023-07-18 16:30:00 NT แจ้งวัฒนะ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-07-17 13:30:00 2023-07-17 16:30:00 ตึกอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-08-07 07:00:00 2023-08-11 20:00:00 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-14 09:30:00 2023-07-14 16:30:00 กบส., สคว. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-07-12 10:00:00 2023-07-12 12:00:00 ไปศูนย์ฮุนได นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2023-07-12 10:00:00 2023-07-12 12:00:00 ศูนย์ฮุนได นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2023-08-07 06:00:00 2023-08-11 19:30:00 จังหวัดลำปาง นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-07 09:00:00 2023-07-07 12:00:00 กวป. นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-13 08:00:00 2023-07-13 16:30:00 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-24 06:30:00 2023-07-24 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793
ยกเลิก
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-10 09:30:00 2023-07-10 16:30:00 สคว., กมพ., อิงคศรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-06 09:30:00 2023-07-06 16:30:00 สคว., กมพ., อิงคศรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-07-04 10:00:00 2023-07-04 11:30:00 ร้านทำตรายางที่ตลาดอมรพันธุ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-08-27 08:30:00 2023-09-02 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-08-20 08:30:00 2023-08-26 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-08-13 08:30:00 2023-08-19 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-08-06 08:30:00 2023-08-12 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-07-30 08:30:00 2023-08-05 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-07-23 08:30:00 2023-07-29 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-07-16 08:30:00 2023-07-22 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี 2023-07-09 08:30:00 2023-07-15 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-07-03 09:00:00 2023-07-03 16:30:00 ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-30 06:30:00 2023-07-31 19:30:00 จ.ระยอง ข.จันทบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-07-05 08:00:00 2023-07-05 12:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-06-29 09:00:00 2023-06-29 16:30:00 กมพ., กวป. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-28 08:30:00 2023-06-28 16:30:00 เมืองทองธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-06-28 09:00:00 2023-06-28 16:00:00 กวป., สคว. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-06-27 15:00:00 2023-06-27 16:00:00 กวป. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-07-10 07:00:00 2023-07-13 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-07-24 07:00:00 2023-07-27 17:00:00 จ.อุดรธานี, บึงกาฬ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-07-24 07:00:00 2023-07-27 20:00:00 จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-07-18 07:00:00 2023-07-21 20:00:00 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-21 06:30:00 2023-07-21 19:30:00 จังหวัดเพชรบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-14 06:30:00 2023-07-14 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-07 06:30:00 2023-07-07 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ 2023-07-03 07:38:00 2023-07-05 22:38:00 จ.นครสวรรค์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายอัลฟาอีน บูรณพาส 2023-06-23 14:00:00 2023-06-23 14:30:00 ศูนย์โตโยต้า วิภาวดีรังสิต 60 นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2023-06-23 14:00:00 2023-06-23 14:30:00 ศูนย์โตโยต้า วิภาวดีรังสิต 60 นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-06-22 09:40:00 2023-06-22 16:00:00 ตึกอธิบดี,สคว. นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-30 06:29:00 2023-07-01 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-06-21 10:00:00 2023-06-21 16:00:00 ตึกอธิบดี, สคว. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-17 06:30:00 2023-07-17 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-06-16 13:00:00 2023-06-16 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-06-15 13:00:00 2023-06-15 16:00:00 ไป กวป. และ สคว. นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวจุฑาทิพย์ วสุพันธ์ 2023-06-16 09:30:00 2023-06-16 16:00:00 ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-22 06:50:00 2023-06-22 18:50:00 จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-26 06:30:00 2023-06-26 18:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-11 06:30:00 2023-07-11 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-07-03 06:30:00 2023-07-03 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-06-14 09:30:00 2023-06-14 11:30:00 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-06-12 10:30:00 2023-06-12 16:30:00 กวป., สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-06-13 12:30:00 2023-06-13 16:30:00 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-06-21 06:30:00 2023-06-21 19:30:00 จังหวัดราชบุรี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-12 06:30:00 2023-06-12 18:30:00 จ.ปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-06-08 09:00:00 2023-06-08 16:00:00 สคว., กมพ. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวชนัญชิตา เปาอินทร์ 2023-06-07 07:30:00 2023-06-07 13:00:00 กรมชลประทานสามเสน นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-06-06 09:30:00 2023-06-06 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-06-08 12:45:00 2023-06-08 16:30:00 โรงแรมแกรนด์ริสมอนด์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-23 06:31:00 2023-06-23 19:30:00 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-19 06:30:00 2023-06-19 18:00:00 จ.ปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-09 06:30:00 2023-06-09 18:00:00 จ.ลพบุรี จ.สระบุรี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-06-01 12:50:00 2023-06-01 16:30:00 สำนักอธิบดี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-05-30 10:30:00 2023-05-30 16:00:00 สำนักอธิบดี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ 2023-05-30 07:50:00 2023-06-03 22:30:00 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893
ยกเลิก
นายโชคชัย อัครลัคนาวณิช 2023-05-30 06:00:00 2023-06-01 23:33:00 ระนอง นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-05-29 07:30:00 2023-05-29 16:30:00 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-06-26 07:00:00 2023-06-30 18:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-05-25 09:31:00 2023-05-25 16:00:00 ตึกอธิบดี สคว. โภชากร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ 2023-06-13 06:30:00 2023-06-20 20:00:00 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายอนุสรณ์ โชติชื่น 2023-06-06 06:30:00 2023-06-12 20:00:00 ศวพ.เพชรบูรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-05-24 09:30:00 2023-05-24 14:00:00 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-06-02 08:30:00 2023-06-02 16:30:00 สำนักงานอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-05-19 09:30:00 2023-05-19 16:30:00 กบส. สคว. นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-05-29 07:30:00 2023-05-29 18:30:00 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร นายวุฒิชาติ เมืองมูล ษฮ 7847 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-05-26 08:30:00 2023-05-26 16:30:00 ตึกอธิบดี, สคว., สทช., กกย., กมพ., สวร., ศูนย์ราชการสะดวก นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายปราการ หรูนหีม 2023-05-15 13:30:00 2023-05-15 15:00:00 ศูนย์ราชการสะดวกกรมวิชาการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-05-16 15:30:00 2023-05-16 17:30:00 วัดบัวขวัญ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-05-15 16:00:00 2023-05-15 19:00:00 วัดบัวขวัญ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-12 09:20:00 2023-05-12 11:30:00 เรือนเพาะชำ บริเวณอาคารไรโซเบียม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวจุฑาทิพย์ วสุพันธ์ 2023-05-16 08:30:00 2023-05-16 16:30:00 Asawin Grand Convention Hotel นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายปราการ หรูนหีม 2023-05-11 09:30:00 2023-05-11 12:00:00 ศูนย์สะดวก นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-05-10 09:30:00 2023-05-10 16:30:00 ตึกอิงคศรี, สคว., สทช., กมพ., กกย., สวร. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-05-09 09:00:00 2023-05-09 13:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-06 06:30:00 2023-06-06 18:00:00 จ.ปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-06-25 08:30:00 2023-07-01 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-06-18 08:30:00 2023-06-24 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-06-11 08:30:00 2023-06-17 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-06-04 08:30:00 2023-06-10 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-06-02 06:30:00 2023-06-02 19:14:00 จังหวัดราชบุรี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-01 15:00:00 2023-05-01 16:00:00 แปลงวิจัยพืชสวน นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-05-24 09:00:00 2023-05-24 16:20:00 NT แจ้งวัฒนะ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-05-23 09:17:00 2023-05-23 16:30:00 NT แจ้งวัฒนะ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-29 06:30:00 2023-05-29 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-25 06:30:00 2023-05-25 19:30:00 จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-18 06:30:00 2023-05-18 19:30:00 จ.นครปฐม นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-22 06:30:00 2023-05-22 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-15 06:30:00 2023-05-15 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-08 06:30:00 2023-05-08 20:30:00 จ.ปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033
ยกเลิก
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-05-01 09:30:00 2023-05-01 16:30:00 สคว., สคพ., กบส., กมพ., ศูนย์ราชการสะดวก นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-04-28 10:30:00 2023-04-28 16:30:00 สคว., กมพ., สทช., สคพ. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-05-02 08:00:00 2023-05-02 16:30:00 ห้องประชุมใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ บางรัก นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายกิตติพนธ์ คงสมบูรณ์ 2023-05-07 06:30:00 2023-05-13 23:30:00 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-04-27 09:00:00 2023-04-27 16:30:00 สคว., กมพ., สทช., สคพ. ตึกอิงคศรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-04-26 09:00:00 2023-04-26 16:30:00 กมพ. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-04-25 13:30:00 2023-04-25 16:30:00 สคว นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-05-22 07:00:00 2023-05-26 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-04-21 14:15:00 2023-04-21 16:05:00 สคว. นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-04-24 09:15:00 2023-04-24 11:00:00 กรมส่งเสริมการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-05-02 06:30:00 2023-05-03 19:30:00 จังหวัดระยอง นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-05-15 07:00:00 2023-05-19 20:00:00 จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-05-08 07:00:00 2023-05-12 20:00:00 จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นายสุริยา วงฮาด 2023-04-24 06:00:00 2023-04-28 21:00:00 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-04-19 13:30:00 2023-04-19 16:30:00 ตึกอิงคศรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-04-19 09:30:00 2023-04-19 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกร์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-04-18 09:15:00 2023-04-18 16:00:00 สคว., อิงคศรี, กบส. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-05-02 06:30:00 2023-05-05 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-28 06:30:00 2023-04-28 20:00:00 งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณสมบัติทางเภสัชกรรม นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายมีชัย กิจเต่ง 2023-04-26 06:00:00 2023-04-29 20:00:00 กระบี่ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932
ยกเลิก
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2023-04-11 13:00:00 2023-04-11 14:40:00 กรมการขนส่งทางบก นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-04-12 09:29:00 2023-04-12 16:30:00 ตึกอธก นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นายอรุณโรจน์ วงศ์ธิบดีเดช 2023-04-24 06:00:00 2023-04-28 21:30:00 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033
ยกเลิก
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-04-07 09:30:00 2023-04-07 16:00:00 กบส นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-05-28 15:37:00 2023-06-03 15:37:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-05-21 15:36:00 2023-05-27 15:36:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-05-14 15:35:00 2023-05-20 15:36:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-05-07 15:33:00 2023-05-13 15:35:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-04-05 08:30:00 2023-04-05 16:30:00 ตึกอธิบดี, สคว., กวป., สทช., สคพ. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-04-10 06:32:00 2023-04-11 19:30:00 จังหวัด จันทบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-04-04 08:00:00 2023-04-04 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-03-29 10:30:00 2023-03-29 14:30:00 สนามบินดอนเมือง นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-03-28 09:00:00 2023-03-28 16:30:00 ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายอรุณโรจน์ วงศ์ธิบดีเดช 2023-04-24 06:00:00 2023-04-28 20:30:00 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033
ยกเลิก
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-03-23 09:30:00 2023-03-23 16:30:00 ตึกอธก, สคว., สคพ., กมพ., ตึกอิงคศรี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-03-24 09:00:00 2023-03-24 16:30:00 สำนักอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮบ 5932 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-03-22 09:30:00 2023-03-22 16:30:00 ตึกอธิบดี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-03-27 08:22:00 2023-03-27 16:30:00 สคพ., สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-03 06:30:00 2023-04-03 19:30:00 จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-20 06:30:00 2023-04-26 21:00:00 จ.สุราษฎร์ธานี จ. กระบี่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-18 06:30:00 2023-04-18 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวชนัญชิตา เปาอินทร์ 2023-03-20 08:30:00 2023-03-24 17:00:00 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-12 06:30:00 2023-04-12 19:30:00 จ.แทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-03-21 08:30:00 2023-03-21 16:21:00 ตึกอธก. นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-03-30 08:00:00 2023-03-30 16:30:00 โรงแรมเดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-03-31 08:00:00 2023-03-31 16:30:00 โรงแรมเดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-03-29 08:00:00 2023-03-29 16:30:00 โรงแรมเดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-03-28 08:00:00 2023-03-28 16:30:00 โรงแรมเดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-03-27 08:00:00 2023-03-27 16:30:00 โรงแรมเดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-03-13 09:30:00 2023-03-13 16:30:00 กบส.,สคว., สคพ., ตึกอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ อย 675 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-12 06:30:00 2023-04-12 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นายประพฤติ จิตรสมาน 2023-03-19 06:30:00 2023-03-25 23:00:00 ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893
ยกเลิก
นางสาวสุวิชา อ่อนเฉียบ 2023-04-03 07:00:00 2023-04-06 19:00:00 จ.เพชรบูรณ์, เลย นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-07 06:30:00 2023-04-07 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-03-17 08:00:00 2023-03-17 12:00:00 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-03-16 08:00:00 2023-03-16 18:00:00 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-03-15 08:00:00 2023-03-15 18:00:00 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-03-14 08:00:00 2023-03-14 18:00:00 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-03-13 08:00:00 2023-03-13 18:00:00 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายสุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2023-03-16 13:00:00 2023-03-16 18:00:00 โรงแรม เดอะ สุโกศล กทม. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847
ยกเลิก
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2023-03-17 12:30:00 2023-03-17 16:30:00 ธนาคารแห่งประเทศไทย นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-04-05 06:30:00 2023-04-05 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793
ยกเลิก
นางศศิญา ปานตั้น 2023-04-30 08:30:00 2023-05-06 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-04-23 08:30:00 2023-04-29 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-04-16 08:30:00 2023-04-22 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-04-09 08:30:00 2023-04-15 14:27:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-04-02 08:30:00 2023-04-08 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-03-07 10:30:00 2023-03-07 12:00:00 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายอรุณโรจน์ วงศ์ธิบดีเดช 2023-03-08 06:30:00 2023-03-10 22:30:00 ถ่ายทอดความรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Word press) นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2023-03-03 10:30:00 2023-03-03 11:30:00 ร.ร.ทีเค พาเลซ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-03-03 14:45:00 2023-03-03 16:30:00 กรมส่งเสริม นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-03-31 06:30:00 2023-03-31 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-03-27 07:00:00 2023-03-30 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-03-14 06:30:00 2023-03-17 18:00:00 จ.แพร่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-03-13 06:30:00 2023-03-13 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นางกฤษณา แสงดี 2023-03-01 09:30:00 2023-03-01 13:00:00 สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช นายวุฒิชาติ เมืองมูล อย 675 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-03-01 14:00:00 2023-03-01 16:00:00 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายวุฒิชาติ เมืองมูล อย 675 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-28 09:30:00 2023-02-28 14:59:00 กบส.,สคว., สคพ., ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-02-24 14:00:00 2023-02-24 16:00:00 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายวุฒิชาติ เมืองมูล ษฮ 7847 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-03-20 07:00:00 2023-03-24 20:00:00 จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางกฤษณา แสงดี 2023-02-28 15:00:00 2023-02-28 16:30:00 สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช นายวุฒิชาติ เมืองมูล อย 675 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-02-24 09:00:00 2023-02-24 17:00:00 ตลาดสำเพ็ง, ตลาดเยาวราช นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-03-20 06:30:00 2023-03-20 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-03-09 06:30:00 2023-03-12 19:30:00 จังหวัดจันทบุรี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-03-13 07:00:00 2023-03-17 20:00:00 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-02-22 14:00:00 2023-02-22 16:00:00 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-23 09:00:00 2023-02-23 16:30:00 กวป., สคว., สคพ., สวร., ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-24 09:00:00 2023-02-24 16:30:00 ตึกอธิบดี, สคพ., กบส., สคว., พืชน้ำมันเก่า นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-02-28 09:00:00 2023-02-28 14:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวภูรินธรา ตันประเสริฐ 2023-02-21 11:00:00 2023-02-21 15:00:00 โรงแรมที เค พาเลซ นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-20 09:30:00 2023-02-20 16:30:00 สคว., กวป., ตึกอธิบดี, สคพ., น้ำมันเก่า นายวุฒิชาติ เมืองมูล อย 675 อนุมัติ
นางสาววิไล แก้วงามศรีวงศ์ 2023-02-20 10:00:00 2023-02-20 13:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-03-02 07:45:00 2023-03-02 16:30:00 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-02-27 07:45:00 2023-02-27 16:30:00 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-02-22 06:30:00 2023-02-22 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-03-08 06:00:00 2023-03-08 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033
ยกเลิก
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-16 09:30:00 2023-02-16 16:30:00 สคว., อิงคศรี, สคพ., กวป. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-15 09:30:00 2023-02-15 16:30:00 สคว., สทช., กวป., สคพ., ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-14 09:30:00 2023-02-14 16:30:00 สคพ., สคว., สวร., ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-02-13 13:45:00 2023-02-13 16:30:00 กรมส่งเสริมการเกษตร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-13 09:30:00 2023-02-13 11:30:00 ตึกอธิบดี, สคพ., กบส., สคว., พืชน้ำมันเก่า นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-02-17 09:30:00 2023-02-17 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-03-07 07:00:00 2023-03-10 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-10 09:00:00 2023-02-10 16:30:00 สคพ., กวป., สวร., ตึกสะเดา, ตึกอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ อย 675 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-02-10 09:30:00 2023-02-10 11:30:00 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-02-09 09:15:00 2023-02-09 16:30:00 สวร. กวป. สคว. ตึกอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-02-22 06:30:00 2023-02-22 13:00:00 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยพรสิริ 2023-02-08 09:00:00 2023-02-08 16:30:00 กวป. สวร. สคว. นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-27 08:30:00 2023-02-27 16:30:00 ตึกอธิบดี, กวป., สคว., สคพ., ตึกพืชน้ำมันเก่า นายวุฒิชาติ เมืองมูล อย 675 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-03-07 07:00:00 2023-03-10 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793
ยกเลิก
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2023-02-06 09:30:00 2023-02-06 12:00:00 รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นายโชคชัย อัครลัคนาวณิช 2023-02-26 06:30:00 2023-03-04 23:45:00 ขอนแก่น เชียงใหม่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-02-03 09:30:00 2023-02-03 16:30:00 สคพ., กวป., สวร., ตึกสะเดา, ตึกอธิบดี นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-07 08:30:00 2023-02-07 17:30:00 สคว. กปผ. กบส. กวป. นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-02-02 09:30:00 2023-02-02 16:30:00 กปผ., สทช., กกย., สวร., ตึกอธิบดี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายศักรินทร์ สงัดดง 2023-02-06 13:30:00 2023-02-06 16:30:00 สคว. กปผ. กบส. กวป. โภชากร สวร. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ สน 6033 อนุมัติ
นางสาวพรพิสิฐ กัติรัตน์ 2023-02-01 11:20:00 2023-02-01 13:00:00 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-02-01 09:30:00 2023-02-01 16:30:00 สคว. โภชากร สวร. กวป. กกย. นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-02-15 06:30:00 2023-02-15 19:30:00 จังหวัดนครปฐม นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ สน 6033
ยกเลิก
นายทวีพงษ์ เนตรบุตร 2023-01-30 09:40:00 2023-01-30 16:00:00 สคว. โภชากร กวป. สวร. นายวุฒิชาติ เมืองมูล สน 6033 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-01-30 11:00:00 2023-01-30 13:00:00 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวสุวิชา อ่อนเฉียบ 2023-02-14 07:00:00 2023-02-17 19:00:00 ศรีสะเกษ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-03-26 08:30:00 2023-04-01 16:53:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-03-19 08:30:00 2023-03-25 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-03-12 08:30:00 2023-03-18 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-03-05 08:30:00 2023-03-11 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-26 09:00:00 2023-01-26 16:30:00 กวป., สคว., สวร., ตึกอธิบดี, ตึกสะเดา นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-02-19 07:00:00 2023-02-22 20:30:00 จ.เชียงใหม่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-01-25 13:30:00 2023-01-25 16:00:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นางรสิตากร เหมหงษ์ทอง 2023-01-25 10:30:00 2023-01-25 13:00:00 กรมการขนส่งทางบก นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-01-24 11:00:00 2023-01-24 13:00:00 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-24 13:29:00 2023-01-24 16:30:00 กวป. สมช. กกย. ห้องสมุดกรมฯ ตึกอธิบดี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-02-20 06:30:00 2023-02-20 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893
ยกเลิก
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-02-13 07:00:00 2023-02-17 22:00:00 จังหวัดเชียงราย นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-01-31 09:00:00 2023-01-31 16:30:00 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทมฯ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-23 09:30:00 2023-01-23 16:30:00 สคว., สทช., กวป., กกย. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-01-21 12:00:00 2023-01-21 16:31:00 จ.ปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร1 นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-20 13:30:00 2023-01-20 16:30:00 สคว., สทช., กกย. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ อย 675 อนุมัติ
นางสาวบังอร จันทร์ดี   2023-01-19 07:30:00 2023-01-19 16:30:00 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-02-13 06:30:00 2023-02-13 19:30:00 จ.ปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-01-13 10:00:00 2023-01-13 13:00:00 ร้าน officemate นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาวพิมพกานต์ บุญญรักษ์ 2023-01-16 09:30:00 2023-01-16 12:00:00 บริษัท สยามนิสสันเซลล์ จำกัด นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายสมปอง เกริงรัมย์ 2023-01-11 10:15:00 2023-01-11 16:30:00 สคว. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ภจ 7610 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-13 09:30:00 2023-01-13 16:30:00 สคว., สทช., กวป., กบส. นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางกฤษณา แสงดี 2023-02-06 07:30:00 2023-02-10 20:00:00 จังหวัดนครปฐม ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮข 4893 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-12 09:30:00 2023-01-12 16:30:00 สคว, กบส, สวร, โภชากร นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-02-26 08:30:00 2023-03-04 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-02-19 08:30:00 2023-02-25 16:30:00 standby นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-02-12 08:30:00 2023-02-18 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-02-05 08:30:00 2023-02-11 16:30:00 standby นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-09 09:30:00 2023-01-09 16:30:00 สคว., ห้องสมุดกรมฯ, กกย., สคพ., สทช., กวป. นายวุฒิชาติ เมืองมูล ภจ 7610 อนุมัติ
นางสาววลัยพร ศะศิประภา 2023-02-07 08:55:00 2023-02-09 16:55:00 tt นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793
ยกเลิก
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-02-06 06:29:00 2023-02-06 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-01-06 14:15:00 2023-01-06 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-01-12 07:30:00 2023-01-12 18:00:00 เมืองทองธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-01-11 07:30:00 2023-01-11 18:00:00 เมืองทองธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-06 09:30:00 2023-01-06 16:30:00 สคว., ห้องสมุดกรม, สทช., สวร., โภชากร นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายตรรกพร บุญเรือง 2023-01-05 09:00:00 2023-01-05 16:00:00 สคว, โภชากร, กบส, สทช, สวร นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวศิริพร ไตรบุรำ 2023-01-04 05:45:00 2023-01-04 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮบ 5932 อนุมัติ
นางสาวจุฑาทิพย์ วสุพันธ์ 2023-01-18 07:30:00 2023-01-18 17:30:00 โรงแรม ทีเค พาเลช นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นางสาวจุฑาทิพย์ วสุพันธ์ 2023-01-17 07:30:00 2023-01-17 17:30:00 โรงแรม ทีเค พาเลช นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ษฮ 7847 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-01-30 06:30:00 2023-01-30 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-01-16 06:30:00 2023-01-16 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-01-09 06:30:00 2023-01-09 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์ 2023-01-23 07:00:00 2023-01-27 20:00:00 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-01-29 08:30:00 2023-02-04 16:30:00 standby นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-01-22 08:30:00 2023-01-28 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-01-15 08:30:00 2023-01-21 16:30:00 standby นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-01-08 08:30:00 2023-01-14 16:30:00 standby นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางศศิญา ปานตั้น 2023-01-01 08:30:00 2023-01-07 16:30:00 standby นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮบ 5932 รออนุมัติ
นางอัครชาพรรณ กวางแก้ว 2023-01-17 06:30:00 2023-01-20 20:30:00 จังหวัดแพร่ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ 1กด 4793 อนุมัติ
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์ 2023-01-03 06:30:00 2023-01-03 19:30:00 จังหวัดปทุมธานี นายสมประสงค์ มนต์ประเสริฐ 1กด 4793 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-01-09 07:00:00 2023-01-13 23:00:00 จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนุศิษฐ์ โพธิ์พันธุ์ ฮข 4893 อนุมัติ
นายวีรศักดิ์ ขุนชำนาญ 2023-01-16 07:00:00 2023-01-20 23:00:00 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพรช จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ
นายดิลก วิจิตรสมบัติ 2023-01-23 07:00:00 2023-01-27 23:00:00 จังหวัดอุดรธานี นายวุฒิชาติ เมืองมูล ฮข 4893 อนุมัติ